Werkgever Bouw

De recent getekende cao voor de periode 2019 - 2020 voor de arbeiders, vallend onder het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124), zorgt voor een aantal belangrijke wijzigingen. We hebben deze hier samengevat.

KOOPKRACHT

De loonnorm werd ingevuld door een verhoging van de lonen op 1 juli 2019 met een bedrag dat werd vastgesteld per categorie en gelijk is aan 1,1% van het baremalonen.

Cat I

Cat IA

Cat II

Cat IIA

Cat III

Cat IV

+ 0.158

+ 0.166

+ 0.168

+ 0.177

+ 0.179

+ 0.190

Deze baremalonen die geldig zijn vanaf 1 juli 2019 kan u consulteren op onze website.

EINDELOOPBAAN

Landingsbanen

  • 1/5de landingsbanen met uitkeringen vanaf 55 jaar
  • Halftijdse landingsbaan met uitkeringen vanaf 57 jaar


SWT (brugpensioen)

De sectorale regelingen SWT worden tot 30 juni 2021 verlengd.

De leeftijdsvoorwaarden worden aangepast vanaf 2018

  • Algemene regeling: 62 jaar
  • Regeling medische ongeschiktheid en lange loopbaan vanaf 59 jaar

OUTPLACEMENT

De sectorale tussenkomst door het FBZ wordt uitgebreid naar het outplacement dat aangeboden moet worden aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst een einde neemt als gevolg van medische overmacht.

MOBILITEIT

De mobiliteitsvergoeding zal grondig aangepast worden. Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding zal met 20% verhoogd worden. Hiervoor moet eerst nog bij de bevoegde minister het akkoord bekomen worden om het vrijgesteld bedrag te verhogen zodat ook de vergoeding voor chauffeurs aangepast kan worden.

Daarnaast zal een specifieke regeling ingevoerd worden voor de chauffeurs die alleen rijden. Als deze verplaatsing gebeurt met een voertuig van de werkgever en er geen collectief vervoer mogelijk is, zal de chauffeur een mobiliteitsvergoeding ontvangen die gelijk is aan de vergoeding voor de passagier, maar verhoogd met 5%.

De laatste aanpassing in het kader van de mobiliteit is dat de werkgever verplicht zal zijn om een betaalde mobiliteitsdag toe te kennen aan arbeiders die op jaarbasis 43 000 kilometer of meer afleggen.

FIETSVERGOEDING

De fietsvergoeding wordt opgetrokken tot 0,24 euro per kilometer.

ANCIËNNITEITSDAG

Voortaan wordt de eerste betaalde anciënniteitsdag toegekend vanaf 15 jaar anciënniteit in de onderneming en een tweede vanaf 25 jaar.

KB 213

  • De toekenning van inhaalrustdagen gebeurt in onderling overleg binnen de 6 maanden volgend op de periode waarin deze grenzen werden overschreden. Deze periode wordt nu uitgebreid tot 12 maanden.
  • Mits aanpassing van de regelgeving zal er een overschrijding van 1,5 uur per dag mogelijk zijn met een maximum van 7,5 bijkomende uren per week. De grens van 180 blijft voorlopig behouden. De vraag zal aan de overheid gesteld worden om dit op te trekken tot 220 uren.