Oudere Werknemer

Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, zelfstandige of ambtenaar uitoefenen. Voor bepaalde gepensioneerden gelden er wel inkomensgrenzen, die jaarlijks worden geïndexeerd.

Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

Voor andere gepensioneerden gelden er wel inkomensgrenzen. Bij een overschrijding van de grensbedragen, wordt het pensioenbedrag evenredig verminderd met het percentage van de overschrijding (bv. 35% overschrijding = 35% terug te betalen in het daaropvolgende jaar).

Voor 2020 gelden de volgende inkomensgrenzen:

Kinderlast

Vóór 65 jaar(vervroegd pensioen of gezinspensioen)

Vóór 65 jaar met enkel overlevingspensioen

Vanaf wett. pens. leeftijd (overlevings-pensioen of gezinspensioen)

Werknemer

neen

€ 8.393

€ 19.542

€ 24.243

Bruto

ja

€ 12.590

€ 24.428

€ 29.489

Zelfstandige

neen

€ 6.714

€ 15.634

€ 19.394

Netto

ja

€ 10.071

€ 19.542

€ 23.591

Bron: Ministerieel besluit van 18 december 2019 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, B.S. 30 december 2019.