Verkiezingen

De indieningsperiode voor de eerste documenten met informatie van de werkgever betreffende de sociale verkiezingen dient zich aan. Deze periode loopt van 13 december 2019 tot en met 26 december 2019.

Ten laatste op dag X-60 moet de werkgever schriftelijk inlichtingen verstrekken:

· over de aard, de gebieden en de graad van zelfstandigheid en afhankelijkheid van de zetel ten opzichte van de juridische entiteit of over de aard, de gebieden en de graad van zelfstandigheid en afhankelijkheid ten opzichte van de technische bedrijfseenheid (TBE);

· over het aantal personeelsleden per categorie (arbeiders, bedienden, kaderleden en jonge werknemers) rekening houdend met het aantal personeelsleden die in de onderneming tewerkgesteld zijn op dag X-60;

· over de functies van het leidinggevend personeel (benaming, inhoud en lijst van de personen die deze functies uitoefenen);

· over de functies van het kaderpersoneel en de lijst met de personen die deze functies uitoefenen (de kaderleden zijn bedienden) voor zover de TBE minstens 100 werknemers heeft van wie ten minste 30 bedienden;

· over de datum van aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt (dag X) en over de datum die hij beoogt voor de verkiezingen (dag Y).

Deze schriftelijke mededeling opent een periode van besprekingen met de vertegenwoordigers van het personeel. Deze zullen de besprekingen met de syndicale delegatie worden gevoerd (voor zover er een is in de onderneming).

Deze inlichtingen worden meegedeeld op een daartoe bestemd document overeenkomstig met het model. Dit document wordt bezorgd:

a) aan de vakbondsafvaardiging voor zover er een is in de onderneming;

b) aan de werknemers van de onderneming door aanplakking;

c) aan de representatieve organisaties van werknemers en kaderleden (bij afzonderlijke vertegenwoordiging van de kaderleden) ofwel door het te downloaden via de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid, ofwel per post.

Download deze documenten op de website van de FOD Werkgelegenheid of u kan ze ook hieronder vinden.