Werknemer Bouwsector

Door de extreem hoge temperaturen die deze week worden voorspeld, is het nodig om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen.

Wanneer een aantal klimatologische waarden worden overschreden, moet de werkgever een aantal maatregelen nemen. De belangrijkste zijn:

  • collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen van de werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling blootgesteld worden;
  • de nodige maatregelen treffen om, zonder kosten voor zijn werknemers, aangepaste verfrissende dranken ter beschikking te stellen, overeenkomstig het advies dat hieromtrent werd gegeven door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer;
  • in de werklokalen inrichtingen voor kunstmatige verluchting plaatsen binnen een termijn van 48 uur vanaf het ogenblik waarop de hinder wordt vastgesteld.

In relatief zeldzame gevallen kan u dan tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer toepassen wegens de felle hitte. Dit wordt dan ook als “slecht weer” beschouwd door de RVA.

De volgende voorwaarden moeten gelijktijdig vervuld zijn:

  1. het moet gaan om ongunstige weersomstandigheden: regen, vorst, hitte, …. ;
  2. u moet het slecht weer elektronisch melden aan de RVA;
  3. de weersomstandigheden moeten van die aard zijn dat zij de uitvoering van het werk onmogelijk maken. Wanneer de werkzaamheden door het slechte weer enkel bemoeilijkt worden of het rendement daalt, kunt u geen tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer invoeren;
  4. er moet een rechtstreeks oorzakelijk verband bestaan tussen het slecht weer en de in uitvoering zijnde werken.

Concreet kan dus tijdelijke werkloosheid in deze ingeroepen worden wanneer grondstoffen of bedrijfsmiddelen onbruikbaar worden. Een duidelijke motivatie bij de melding van de werkloosheidsdag is dus noodzakelijk.

Bron: www.rva.be