Rva

De soepele tijdelijke werkloosheid overmacht corona als algemene maatregel liep af op 31 augustus 2020.

Vanaf 1 september 2020 kunnen enkel ondernemingen en sectoren die bijzonder hard getroffen zijn door de coronacrisis verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht

Welke ondernemingen kunnen nu eigenlijk gebruik blijven maken van de veréénvoudigde maatregel voor tijdelijke werkloosheid:

  1. sectoren die nog geïmpacteerd zijn door maatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken, bijvoorbeeld omdat bepaalde activiteiten nog niet mogen worden uitgevoerd Een lijst van uitzonderlijk hard getroffen sectoren is ondertussen gepubliceerd door de Minister van Werk en vindt u in de bijlage onderaan het artikel.
  2. werkgevers die tijdens het tweede kwartaal 2020 een aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of wegens overmacht-corona kennen van tenminste 20% van het globaal aan de RSZ aangegeven dagen.

Werkgevers die de procedure willen verderzetten op basis van deze tweede voorwaarde, moeten via het formulier C106A-CORONA-HGO aan de RVA aantonen dat zij aan de voormelde voorwaarden voldoen. Verstuur dit formulier, als dit nog niet gebeurd is, zo snel mogelijk per mail naar de dienst ‘Tijdelijke werkloosheid’ van het RVA-kantoor dat bevoegd is voor de maatschappelijke zetel van het bedrijf. Het mailadres is tijdelijkewerkloosheid.XX@rvaonem.fgov.be (vervang XX door het bevoegde werkloosheidsbureau, bijvoorbeeld voor het werkloosheidsbureau van Turnhout is dat tijdelijkewerkloosheid.turnhout@rvaonem.fgov.be).

Wat wanneer er zich toch nog overmacht voordoet?

Wanneer u geen hard getroffen onderneming bent maar overmacht wenst in te roepen omwille van een andere reden bijvoorbeeld, wanneer een werknemer over een quarantainegetuigschrift beschikt en geen telewerk kan verrichten (indien de werkgever niet hard getroffen is), zal u vanaf 1 september 2020 opnieuw beroep moeten doen op de klassieke administratieve procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Deze procedure is ook van toepassing op andere overmachtsituaties die niet te maken hebben met de corona pandemie, bijvoorbeeld brand in het bedrijf, (poging tot) hacking waardoor het bedrijf plat ligt, elektriciteitspanne buiten het bedrijf,…

Procedure vanaf 1 september 2020:

  • Stel de RVA in kennis van de reden van overmacht via www.socialsecuritiy.be ;
  • Overhandig maandelijks een controleformulier C 3.2A aan elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer;
  • Verricht een elektronische aangifte - ASR scenario 2, indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet doen;
  • Verricht maandelijks, na afloop van de maand, een elektronische aangifte - ASR scenario 5, voor de tijdelijk werkloos gestelde werknemers.

Meer informatie kan u terugvinden in het Infoblad E 24 van de RVA.


Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

De werkgevers kunnen vanaf 1 september wel beroep doen op de versoepelde regeling economische werkloosheid indien deze van toepassing is.

Arbeiders

De normale procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen zal moeten worden gevolgd.

De duur van het gebruik van de economische werkloosheid wordt tijdelijk verhoogd:

Regime

Huidige maximumduur

Maximumduur 1/09/2020 – 31/12/2020

Volledige schorsing

4 weken

8 weken

Gedeeltelijke schorsing (grote schorsing)

13 weken

18 weken

Wanneer de maximumduur bereikt is, moet de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren.

De bestaande sectorale afwijkingen blijven van toepassing. Indien er voor een onderneming een meer voordelige regeling geldt, kan hier verder gebruik van worden gemaakt.

Bedienden

Voor de bedienden werd er voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 een overgangsregeling tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen uitgewerkt.

Om in aanmerking te komen voor deze overgangsregeling moet een werkgever aantonen dat:

  • er in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag een substantiële daling van minstens 10% van de omzet of de productie is, in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019;
  • en hij de betrokken bedienden 2 vormingsdagen per maand aanbiedt.

De onderneming moet gebonden zijn door een sectorale cao, ondernemings-cao of ondernemingsplan. De cao of het ondernemingsplan kan worden gesloten voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020. Indien de cao nr. 147 wordt verlengd tot en met 31 december 2020 kan de onderneming zich daar ook op beroepen.

Het ondernemingsplan of de cao moet worden neergelegd bij de griffie van de AD Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO. De ondernemingsraad, of bij gebrek daarvan, de vakbondsafvaardiging dient een kopie van het ondernemingsplan te ontvangen.

Na de neerlegging van de cao of het ondernemingsplan moet een formulier C106A-corona-overgangsstelsel aangetekend worden verstuurd naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de onderneming gevestigd is.

Tegelijk met het aangetekend schrijven kan het formulier ook per e-mail aan de RVA bezorgd worden, zodat het werkloosheidsbureau het dossier sneller kan behandelen.

Voor het kalenderjaar 2020 wordt het aantal kalenderweken dat de werkgever gebruik kan maken van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden verhoogd met 8 weken:

Regime

Huidig krediet per kalenderjaar

Krediet 1/09/2020- 31/12/2020, voor kalenderjaar 2020

Volledige schorsing

16 weken

16 weken + 8 weken

Gedeeltelijke schorsing

26 weken

26 weken + 8 weken

Bron: K.B. van 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1), B.S. 17 juli 2020.