Virus 1812092 1920

De verstrengde maatregelen die de overheid nam om het coronavirus in te dijken heeft natuurlijk ook een grotere economische impact.

Enerzijds probeert men de financiële druk op onze onderrnemingen te verlichten door afbetalingsmogelijkheden te voorzien voor RSZ-werkgeversbijdragen en de bedrijfsvoorheffing.

Anderzijds wil men ook een inspelen op het grote aantal werknemers die door de maatregelen, en door het virus zelf, momenteel niet kunnen werken. De regering hanteert hiervoor twee vormen van tijdelijke werkloosheid: deze wegens overmacht en deze wegens economische oorzaken. Beide kennen als reden die vermeld dient te worden bij de RVA-aangifte: het coronavrius.

We bekijken in dit artikel de recente aanpassingen en wijzigingen in deze twee stelsels.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Een van deze maatregelen is de sluiting van alle cafés, restaurants en discotheken gedurende drie weken, van 14/03/2020 tot en met 03/04/2020.

Ondernemingen die tengevolge hiervan volledig gesloten zijn, kunnen een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen. Dit wordt ook toegestaan voor werknemers die door de afschaffing van evenementen, culturele activiteiten, sportieve activiteiten, sluiting van bioscopen… niet meer tewerkgesteld kunnen worden.

Voor ondernemingen waarvoor slechts een gedeeltelijke sluiting wordt opgelegd (bv. een detailhandel), of die ondanks de verplichte sluiting toch nog beperkte diensten kunnen aanbieden (bv. een traiteurdienst), kunnen voor alle dagen waarop de werknemers niet kunnen werken tijdelijke werkloosheid aanvragen. Zelfs al zouden bepaalde dagen te wijten zijn aan een daling van het werkvolume. In deze regeling kunnen dus uitzonderlijk werkloosheidsdagen afgewisseld worden met arbeidsdagen.

De voormelde tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt voorlopig aanvaard tot en met 3/04/2020. Er moet enkel een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA gebeuren, waarin in de rubriek opmerkingen moet zijn vermeld dat de werkloosheid te wijten is aan de volledige of gedeeltelijke verplichting tot sluiting of afgelasting. In dat geval moet er geen bijkomend dossier meer ingediend worden bij de RVA ter staving van de overmacht, aangezien het gaat om een maatregel opgelegd door de overheid.

De werkgevers die omwille van het coronavirus al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hadden verricht en die nu worden getroffen door een maatregel tot sluiting of afschaffing, kunnen een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan ook worden aangevraagd voor werknemers van toeleveranciers van door een opgelegde sluiting getroffen bedrijven, voor zover deze daardoor volledig niet meer tewerkgesteld kunnen worden. Deze tijdelijke werkloosheid kan voorlopig ook worden aanvaard tot en met 3/04/2020. De volledige onmogelijkheid tot tewerkstelling door de werkgever moet wel aangetoond worden.

Opgelet! Werknemers die ten gevolge van het opschorten van de lessen in de scholen, thuisblijven voor de opvang van hun kinderen, kunnen omwille van deze reden niet tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht, aangezien er voor alle kinderen opvang moet zijn voorzien in de scholen.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken

De werkgevers die momenteel een tijdelijke werkloosheidsaangifte doen voor economische redenen vanwege het coronavirus, en die de indieningstermijnen hiervan niet kunnen respecteren, krijgen hiervan een melding. Zij mogen deze melding negeren en gewoon verdergaan in de procedure. De RVA heeft gemeld dat ze een soepele houding gaan aannemen op het vlak van controle van deze termijnen.

Voor beide stelsels

De werkgever die nog niet over een toegang tot de portaalsite van de sociale zekerheid beschikt, kan uitzonderlijk de mededeling via (eventueel aangetekende) brief versturen of bij voorkeur per e-mail naar het werkloosheidsbureau van de plaats van de exploitatiezetel waar uw onderneming gevestigd is.

Bron: www.rva.be

Meer nieuws