2021

Zoals u weet hebben we in België recht op 10 wettelijke feestdagen, jaarlijks vallen bepaalde feestdagen op inactiviteitsdagen. Deze kan u, indien er niets op een hoger niveau is vastgelegd, op een andere dag inplannen.

Voor 2021 moet u rekening houden met onderstaande data:

  • Nieuwjaar: vrijdag 1 januari 2021;
  • Paasmaandag: maandag 5 april 2021;
  • Dag van de Arbeid: zaterdag 1 mei 2021;
  • O.L.H. Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021;
  • Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021;
  • Nationale Feestdag: woensdag 21 juli 2021;
  • O.L.V. Hemelvaart: zondag 15 augustus 2021;
  • Allerheiligen: maandag 1 november 2021;
  • Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021;
  • Kerstmis: zaterdag 25 december 2021.

Opmerking! De regionale feestdagen (zondag 11 juli 2021 voor de Vlaamse Gemeenschap, maandag 27 september 2021 voor de Franse Gemeenschap en maandag 15 november 2021 voor de Duitstalige Gemeenschap) moeten eveneens worden toegekend aan de werknemers wanneer uw onderneming of uw paritair comité heeft beslist om deze dagen extra toe te kennen.

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel wordt gewerkt. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in uw onderneming niet moeten werken. Wordt er in uw onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moeten er in 2021 drie feestdagen (zaterdag 1 mei 2021, zondag 15 augustus 2021 en zaterdag 25 december 2021) vervangen worden, en eventueel ook de regionale feestdag van zondag 11 juli 2021 indien van toepassing.

Voor de vervanging van deze feestdagen moet een specifieke procedure nageleefd worden. In eerste instantie kan het paritair comité hierover beslissen. Deze beslissing moest vóór 1 oktober aan de Minister van Werk meegedeeld worden. Enkel indien deze beslissing algemeen verbindend verklaard werd bij koninklijk besluit, kan zij uitwerking krijgen. Indien niets bepaald werd in het paritair comité, dan kan de ondernemingsraad hierover een beslissing nemen.

Wanneer er geen ondernemingsraad is, of die neemt geen beslissing, kan er een regeling getroffen worden met de vakbondsafvaardiging of bij ontstentenis door middel van een collectief akkoord met de werknemers.

Bij gebrek aan een collectieve beslissing, worden de vervangingsdagen voor iedere werknemer vastgesteld in individueel overleg tussen werkgever en werknemer. Als er geen vervangingsdagen vastgelegd worden, dan wordt de feestdag in principe vervangen door de eerstvolgende gewone activiteitsdag in de onderneming.

De werkgever moet de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2020 door middel van een ondertekend en gedateerd bericht uithangen in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en eveneens naar de Inspectie Sociale Wetten worden gestuurd.

Naast de feestdagen kan ook de jaarlijkse vakantie collectief worden vastgelegd op het niveau van het paritair comité of op ondernemingsniveau.

Het paritair comité kan een beslissing nemen omtrent de vakantiedata in de sector. In dat geval moet de FOD Sociale Zekerheid ten laatste op 31 december 2020 hierover ingelicht worden. Indien het paritair comité zijn beslissing niet meedeelde op voornoemde datum, mogen de data van de vakantie collectief worden vastgelegd door de ondernemingsraad, bij ontstentenis door de syndicale afvaardiging, of bij ontstentenis door een akkoord tussen werkgever en werknemers.

Bovendien moeten de data van de jaarlijkse collectieve vakantie opgenomen worden in het arbeidsreglement en dient u zo snel mogelijk een bericht aan te plakken in de onderneming. Een afschrift van dit bericht moet overhandigd worden aan iedere werknemer. Tot slot moet er binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding een afschrift verzonden worden aan de Inspectie Sociale Wetten.